ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE

HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA „PAPUK“

Na temelju odredbi članka 17. Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Papuk“ (u daljnjem tekstu: Društvo), predsjednik Društva saziva Skupštinu Društva koja će se održati:

17. veljače 2023. s početkom u 18 sati u restoranu Park, Suhopolje  

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela

  • Radno predsjedništvo
  • Verifikacijska komisija
  • Zapisničar i ovjerovitelji zapisnika                               

2. Izvješće verifikacijske komisije

3. Usvajanje Dnevnog reda

4. Izvješće o radu društva u 2022. godini

5. Financijsko izvješće za 2022. godinu

6. Izvješće Nadzornog odbora

7. Izvješće Suda časti

8. Rasprava o izvješćima

9. Plan i program za 2023.

10. Rasprava i usvajanje Plana i programa za 2023. godinu

11. Razno

Na Skupštini mogu aktivno sudjelovati, odnosno odlučivati punoljetni članovi s uplaćenom članarinom za 2023. godinu.

Molimo Vas da se sjednici Skupštine svakako odazovete te aktivno sudjelujete u njezinom radu. Pravo sudjelovanja u radu skupštine imaju svi poslovno sposobni članovi Društva s plaćenom članarinom za tekuću 2023. godinu.

Prema članku 19. Statuta, Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Ukoliko u zakazano vrijeme nije prisutno više od polovine poslovno sposobnih članova Skupštine, Skupština se odgađa za 15 minuta, a nakon isteka toga vremena Skupština pravovaljano počinje sa radom bez obzira na broj prisutnih poslovno sposobnih članova.

Nakon službenog dijela slijedi večera i planinarska razonoda.

Zbog lakše organizacije skupštine i rezervacije za večeru molimo Vas da se OBAVEZNO prijavite najkasnije do 13.2.2023. godine na mob: 098 637 105 – predsjednik Mario Ripli ili na hpdpapuk.vtc@gmail.com.

Predsjednik

Mario Ripli